Styrket samarbejde og mødekultur i studiegrupper på læreruddannelsen

Emilie Rønlund, der er adjunkt på Københavns Professionshøjskole, benytter mødespillet ’Optimér de faste møder’ i sit arbejde med at undervise studiegrupper på 1. år på læreruddannelsen. Det er en oplagt og relevant måde at arbejde med en professionalisering af gruppesamarbejdet og styrke mødekulturen – og endda på en måde som de studerende synes er både sjov og tryg.

Emilie Rønlund er en del af studiegruppetjenesten på Københavns Professionshøjskole, som arbejder med at understøtte samarbejdet i studiegrupper. Formålet med at inddrage mødespillet er at lære de studerende om vigtigheden af at arbejde i grupper og at god mødepraksis er en vigtig professionskompetence for lærere. Dette er særligt relevant i den nye læreruddannelse, hvor de studerende er i obligatoriske praktikgrupper i et år.  

Professionskompetence om møder og samarbejde

Mødespillet ‘Optimér de faste møder’ har vist sig at være et oplagt og virkningsfuldt dialogværktøj til at udvikle de studerendes professionskompetence inden for mødepraksis og samarbejde. Emilie Rønlund fortæller: ”Det giver de studerende et ordforråd, som de måske ikke har i forvejen, og et begrebsapparat til at tale om møder og samarbejde.”

Hun oplever, at nogle studerende i starten kan finde det underligt at tale om deres praktikgrupper som en professionel samarbejds- og mødepraksis, men at mødespillet hjælper med at sætte rammer og professionalisere samarbejdet. Emilie Rønlund fortæller: ”Spillet hjælper de studerende med få et professionelt sprog om deres møder, og de får talt helt konkret om: hvordan skal vores mødepraksis være, og hvordan kan vi kvalificere den tid vi bruger sammen? Så det netop bliver til møder i stedet for ad hoc samtaler.”

Også de studerende har været glade for denne professionalisering. Emilie Rønlund uddyber: ”En studerende kaldte det en øjenåbner, hvor man både får et ordforråd og et begrebsapparat, og så fungerer spillet som ‘et fælles tredje’, der medierer samtalen.”

Ligeværdig forventningsafstemning med billeder og tidsstyring

Mange studerende udtrykker begejstring for de visuelle og taktile aspekter i spillet. Både, at de skal vælge billeder, men også, at de får hjælp til at vælge nogle ord, fx når de skal prioritere formålet med møderne og komme med forslag til forbedring af møderne. ”Det er både en støtte til refleksion og til at få idéer til, hvad man kan sige og hvilke ord og begreber, der kan understøtte det, man vil sige. På den måde medvirker det til, at de nye studerende udvikler et begyndende begrebsapparat omkring mødepraksis og samarbejde,” fortæller Emilie Rønlund.

Mødespillet har også givet en mulighed for at have en mere ligeværdig dialog, hvor alle kommer til orde. ”De studerende giver udtryk for, at det har været en god måde at tage eksplicit stilling til deres gruppearbejde. Og så hæfter flere sig ved betydningen af, at alle kommer til orde, fordi det bryder med den måde, de allerede har fået positioneret sig på, hvor der er nogen, der fylder mere og nogen, der trækker sig og bliver anonyme. Spillets rammer sikrer en stram tidsstyring, og at alle kommer ligeværdigt til orde, så man ikke kan sidde og putte sig.”

Rammesætter og medierer den svære samtale

En stor styrke ved mødespillet er dets evne til at rammesætte og mediere svære samtaler i gruppen. Emilie Rønlund påpeger, at samarbejdet i studiegrupper kan være sårbart, især når der opstår konflikter, der ikke bliver håndteret. Mødespillet giver de studerende en ramme til at tale om de udfordringer. Hun fortæller: ”De studerende giver udtryk for, at spillet hele tiden medierer samtalen, hvilket gør det nemmere at sætte ord på noget af det, der er svært. Det legitimerer at tage den svære samtale om samarbejdet, og det er vi rigtig glade for i studiegruppetjenesten.”

En studerende, der tidligere havde skiftet studiegruppe på grund af konflikter, påpeger, at det ville have været gavnligt at spille mødespillet tidligt i gruppen. Ved at foretage en forventningsafstemning tidligt i samarbejdsprocessen kan mødespillet være med til at forebygge konflikter og skabe en mere velfungerende gruppedynamik.

Mødespillets potentiale

Mødespillet har vist sig at have et stort potentiale, der strækker sig ud over de studerendes udvikling af møde- og samarbejdskompetencer. Emilie Rønlund og hendes kollegaer er ved at undersøge, hvordan mødespillene ville kunne inkluderes i undervisningen om tværprofessionelt samarbejde og forældresamarbejde.

Emilie Rønlund synes også, at det kunne være interessant at anvende mødespillet i andre professionelle sammenhænge på Københavns Professionshøjskole fx til at evaluere og optimere faggruppemøder på en struktureret, sjov og engagerende måde.

Emilie Rønlund, adjunkt på læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole

Få en gratis dialogøvelse til 1:1 samtaler, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev