Metoder i Facilitates ledelsesværktøjer

Facilitering

Der er en grund til at vi hedder Facilitate! Alle vores ledelses- og dialogværktøjer bygger på det bedste fra faciliteringens verden, der handler om at: gøre dialog lettere, mere struktureret og sikre optimal udnyttelse af gruppedynamikkerne. Og så skal det både være sjovt og seriøst.

Facilitering er en disciplin, der handler om at gøre det lettere for en forsamlet gruppe af mennesker at udrette det, de ønsker. Dialog mellem mennesker skaber bedre beslutninger og flere idéer, og et faciliteret møde eller en faciliteret samtale kan gøre dialogen lettere, mere struktureret og sikre større kendskab til hinanden.

Til møder lader man ofte en person være ansvarlig for at facilitere – en facilitator – som er en slags mødeleder eller ordstyrer, der hjælper ved at styre formen på dialogen og interaktionen snarere end indholdet.

Til medarbejdersamtaler er det typisk lederen, der faciliterer samtalen, og ofte kun hjulpet på vej af nogle bundne spørgsmål på en skærm eller et papir.

Men hos Facilitate er facilitatoren et fagligt, grundigt gennemprøvet ledelsesværktøj, der sørger for, at alle kommer ligeværdigt til orde og spiller ind på de rigtige tidspunkter. Det giver også lederen bedre mulighed for at deltage i dialogen og være mere nærværende.

Facilitering bygget ind i spillende dialogværktøjer sikrer, at leder og medarbejdere sammen:

 • Anvender og deler viden, erfaringer og holdninger
 • Lytter til og bygger videre på hinandens tanker
 • Taler mere (hvis tilbageholdende) og tænker mere (hvis meget talende)
 • Tør afprøve eller eksperimentere med nye ideer
 • Kan give og modtage konstruktiv feedback
 • Kan være uenige og alligevel tage beslutninger eller handle
 • Bevarer fremdriften og ikke mister energien undervejs
 • Omsætter idéer til handling

Værktøjskassen til god facilitering er stor og henter inspiration fra mange forskellige faglige discipliner. Hos Facilitate er vi især inspireret af gamification, fysiske elementer, stilladsering og Lateral Thinking.

Gamification

– øger engagement, tillid og kreativitet gennem en uformel atmosfære 

Alle mennesker er forskellige, vi motiveres af forskellige ting i vores arbejde, og vi motiveres af forskellige ting, når vi skal samarbejde, engagere os og finde nye løsninger. Det tager vi meget alvorligt hos Facilitate. Når vi udvikler og designer ledelses- og dialogværktøjer, er vi optaget af, hvordan vi kan engagere og inspirere alle typer af mennesker. Derfor har vi valgt brætspilformatet, som kan samle mennesker om en fælles oplevelse og dialog ved at kombinere en bundet ramme og spilleregler med mange forskellige elementer, virkemidler og motivations-trickere. Det kan være alt fra associationsbilleder til stram tidsstyring med timeglas.

Fordele ved gamification: 

 • Øger engagement, energi og motivation blandt deltagere 
 • Aktiverer en følelse af fælles formål 
 • Giver deltagerne en oplevelse af flow-tilstand, hvor man er fordybet, fokuseret og åben for nye perspektiver 
 • Øger proaktiviteten hos deltagerne 
 • Øger kreativiteten og lysten til at eksperimentere med rammer og regler og bringer os ud af vores vanetænkning 
 • Skaber meningsfulde oplevelser 
 • Skaber et miljø af tillid og samarbejde 
 • Gør kommunikationen mellem deltagere nemmere og mere naturlig 
 • Skaber en uformel atmosfære og et midlertidigt frirum, hvor man kan grine sammen 
 • Booster selvtilliden hos deltagerne 
 • Sikrer en øget produktivitet 

Fysiske elementer

– styrker åben kommunikation, hukommelsen og evnen til at begribe komplicerede sammenhænge

Hos Facilitate bliver vi ofte spurgt, hvorfor vi laver fysiske ledelsesværktøjer (i stedet for digitale), og det er der flere gode grunde til.

Forskning viser, at det er vores hænders evne til at gribe, der har drevet evolutionen af vores hjerne, og vi lærer og forstår stadig meget gennem hænderne. De visuelle og flytbare remedier i Facilitate-værktøjerne giver derfor ledere og medarbejdere bedre mulighed for at forklare og forstå komplicerede tanker og pointer. Samtidig bidrager de fysiske elementer til, at vi husker drøftelser og beslutninger bedre. Endelig fungerer det fysiske værktøj som ’et fælles tredje’, der gør, at dialogen ikke kommer til at handle om relationer, men om opgaven og emnerne, der ligger på bordet. Det er en værdi ved gode fysiske spilinspirerede værktøjer, der er meget vanskelig at matche for digitale værktøjer.

Simple greb

Stilladsering

– værktøjer, der kvalificerer dialogen og hjælper os med at nå i mål 

Stilladsering er en proces eller det produkt, der gør os i stand til at nå et mål eller løse et problem med støtte fra værktøjer. I Facilitate-værktøjerne benytter vi stilladsering både til at guide ledere og medarbejdere igennem strukturerede dialogprocesser, og i form af konkrete værktøjer til at gennemføre de enkelte punkter og dialoger på spillebræt/visuel dagsorden.

Proces på spillebræt/visuel dagsorden:
 • En struktureret trin-for-trin proces guider deltagerne gennem en overskuelig og effektiv dialog, der sikrer, at I når i mål.
 • Den visuelle proces guider deltagerne gennem et logisk flow, hvor det ikke bliver nødvendigt at gå tilbage og genbesøge tidligere drøftelser.
 • Den strukturerede proces skaber oplevelsen af et naturligt flow, der giver fælles energi og minimerer oplevelsen af spildtid.
 • Spillebrættet skaber et visuelt overblik over processen for deltagerne.

 

Konkrete værktøjer til ligeværdig dialog, idégenerering, prioritering, beslutning, tidsstyring og referat:
 • Ledelsesværktøjerne omsætter tung viden til nuancerede dialoger, konkrete handlingsrettede drøftelser og velinformerede beslutninger.
 • I værktøjerne er viden om møder og medarbejdersamtaler kogt ned i dialogøvelser, der struktureret bringer vigtige emner op.
 • Dialogen understøttes af associationskort med ord og billeder, der kvalificerer og inspirerer til dialogen inden for et konkret emne og fungerer som ’byggeklodser’ i fx idéudvikling og refleksioner om arbejdsglæde.
 • Deltagerne får mulighed for at udvælge kort med emner og billeder, som de vurderer, er vigtige at tale om. Det hjælper til at kvalificere dialogerne, så de bliver mere meningsfulde og målrettede.
 • Referatskabeloner giver en overskuelig ramme til at få de vigtigste pointer med, og til at formulere konkrete og tydelige aftaler og beslutninger.

Lateral Thinking

Vi har alle en tendens til at låse os selv fast i en bestemt tænkning, når vi skal finde nye løsninger og diskutere dem med andre – enten horisontalt eller vertikalt. Men de bedste løsninger kommer, når vi kombinerer de to, og ’Lateral thinking’ er et redskab til det.

 

 • Horisontal tænkning har fokus på drømme og fantasi. Den rent horisontale tænker har tusind ideer, og er ikke optaget af, hvordan de kan føres ud i livet. Der er fokus på det store billede og muligheder fremfor lineær trin-for-trin implementering.
 • Vertikal tænkning har fokus på overholdelse af regler og struktur. Den rent vertikale tænker er Djævelens advokat, fejlfinder og regelrytter, der tænker logisk, lineært og er god til at lave planer.

I Facilitate-spillene benytter vi ’Lateral thinking’ som en teknik til at kombinere horisontal og vertikal tænkning. Vi har designet processerne i spillene, så man undgår at falde i den ene eller den anden grøft (og dermed risikerer at ende i en konflikt). I stedet bliver alle deltagere guidet igennem både horisontal og vertikal tækning. Det leder frem til at åbne for nye perspektiver, idéer og holdninger og sammen finder I fælles løsninger. 

I mødespillet ’Optimér de faste møder’ betyder det, at alle bliver hørt og alle typer af perspektiver bliver inviteret ind i løbet af processen. Styrken ligger i, at alle er i den samme tænkning på samme tid fx på feltet ’Djævelens advokat’. Her skal alle deltagere på samme tid tænke i barrierer og ting, der kan gå galt. På den måde undgår man, at én person føler, at det altid er ham eller hende, der skal være lyseslukkeren – her bliver det en opgave alle har. 

Narrativ tilgang

‘Narrativ’ betyder fortælling. Den narrative tilgang indebærer en forståelse af, at livet – herunder også arbejdslivet – får mening gennem fortællinger. Det er fortællingerne, der organiserer erfaringerne og derigennem giver dem mening. Der er altid mange forskellige fortællinger i spil om vores eget arbejdsliv, samarbejdskulturen osv.

I Facilitate værktøjerne bliver alle parter inviteret til at sætte ord på deres oplevelser og fortællinger, og sammen opbygges et fælles sprog om fx mødekultur og arbejdsglæde, og fælles fortællinger om, hvordan vi ønsker at fremtiden skal være.

Fordele ved den narrative tilgang:

  • Fælles forståelse og vision, der giver en mere meningsfuld og sammenhængende organisation, hvor alle arbejder mod de samme mål.
  • En inkluderende og engagerende arbejdsplads, hvor forskellige perspektiver og stemmer høres og repræsenteres i organisationens fortælling.
  • Kan hjælpe med at identificere og forstå organisatoriske problemer og udfordringer, ved at undersøge og analysere de historier, der udgør organisationens fortælling.
  • Samhørighed og sammenhængskraft blandt medarbejderne ved at skabe en fælles fortælling om deres arbejdsplads.
  • En mere fleksibel og tilpasningsdygtig organisation ved at skabe en fortælling, der kan tilpasses og ændres, når organisationens behov ændrer sig over tid.

 

Kilder og litteraturliste 

Vis mig værktøjerne

Book et gratis møde på ca. 45 minutter, hvor vi gennemgår værktøjerne og får en snak om, hvordan I kan bruge dem i jeres organisation.

Book virtuelt eller fysisk møde her

Køb værktøjer

Pris pr. stk. 9.000 kr. ekskl. moms

Gratis levering i hele Danmark

Køb værktøjerne her

”Vi benytter billedkortene som en hurtig temperaturmåling på, hvordan det er at være i ApoPro lige nu. Og alle – også dem, der var lidt skeptiske – oplever, at samtalerne i dag giver langt større værdi end tidligere, fordi samtalen lynhurtigt bliver konkret og handlingsorienteret.”

Margit Friis, Head of Marketing & E-commerce, ApoPro

Få en gratis dialogøvelse til 1:1 samtaler, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev